Konkurs WBIJAM Z B.PRO

Regulamin Konkursu (dalej "Regulamin") WBIJAM Z B.PRO

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu WBIJAM Z B.PRO („Konkurs”) jest B.PRO FASTENING Sp. z o.o. z siedzibą w 05-530 Tomice, Europejska 4, NIP 1231450956, REGON 384469044, Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000271999, wysokość kapitału zakładowego: 5000 PLN
 2. „Promocja” przeznaczona jest dla osób zamieszkałych na terenie Polski, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy spełniają warunki niniejszego regulaminu („Uczestnik Konkursu”).
 3. Fundatorem nagrody rzeczowej w „Konkursie” wskazanej w § 5 ust. 1 poniżej jest B.PRO FASTENING Sp. z o.o.
 4. Fundatorem nagrody rzeczowej przeznaczonej na zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych (zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.) jest B.PRO FASTENING Sp. z o.o.
 5. Właściciel portalu www.facebook.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem „Konkursu”.
 6. „Konkurs” nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.). „Regulamin „Konkursu nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.).
 7. Udział w „Konkursie” oznacza wyrażenie przez „Uczestnika Konkursu” zgody na postanowienia „Regulaminu” oraz akceptację opisanych w „Regulaminie” zasad „Konkursu”. Biorąc udział w „Konkursie” „Uczestnik Konkursu” potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w „Konkursie”.
 8. „Konkurs” jest ogłoszony, organizowany i prowadzony na portalu społecznościowym www.facebook.com (dalej także: „Facebook”) na profilu pod adresem https://www.facebook.com/B.PRO/ (dalej także: „Profil”), stronie www.bpro.pl
 9. „Konkurs” nie jest sponsorowany, czy współadministrowany przez portal Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za „Konkurs”. Wszelkie pytania lub reklamacje dotyczące „Konkursu” lub jego organizacji winny być kierowane bezpośrednio do „Organizatora Konkursu”.

§ 2. TERMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU

 1. „Konkurs” rozpoczyna się 24 sierpnia 2020 roku opublikowaniem postu, o którym mowa w § 4.1. Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 listopada 2020 roku do godziny 23:59. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone co tydzień, w każdy poniedziałek, aż do 16 listopada 2020 roku.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

 1. „Uczestnikiem Konkursu” może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która zapoznała się z niniejszym „Regulaminem” i go zaakceptowała, przesłała „Zdjęcie Konkursowe” w czasie trwania „Konkursu”, spełnia pozostałe warunki określone w Regulaminie, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami „Regulaminu Konkursu”.
 2. W „Konkursie” nie mogą̨ brać udziału pracownicy „Organizatora Konkursu” oraz inne osoby współpracujące przy organizacji „Konkursu”, jak również̇ ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 3. Uczestnictwo w „Konkursie” jest dobrowolne.
 4. „Uczestnikowi Konkursu” nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie za sam udział w „Konkursie”.

§ 4. ZASADY KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w „Konkursie” należy w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage „Organizatora Konkursu” zamieścić autorskie zdjęcie z pracy gwoździarką B.PRO („Zdjęcie Konkursowe”), przy czym powinno to nastąpić do godziny 23:59 dnia 16 listopada 2020 r.
 2. Wykonanie „Zdjęcia Konkursowego” zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 powyżej stanowi zgłoszenie udziału w „Konkursie”.
 3. „Uczestnik Konkursu” może wziąć udział w „Konkursie” wielokrotnie i wykonać „Zdjęcie Konkursowe” dowolną ilość razy.
 4. Uczestnictwo w „Konkursie” jest nieodpłatne.
 5. „Zdjęcie Konkursowe” musi być wyłącznie autorstwa „Uczestnika Konkursu” i nie może naruszać praw lub dóbr osobistych osób trzecich.
 6. „Uczestnik Konkursu” zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w „Regulaminie”, a wykonując „Zdjęcie Konkursowe” potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w „Konkursie”, w tym oświadcza, że utwory w rozumieniu prawa autorskiego, w szczególności teksty, opisy, komentarze, zdjęcia, grafiki, rysunki, animacje, video zamieszczone w wykonaniu „Zdjęcia Konkursowego” stanowią jego wyłączną własność i zostały przez niego wykonane, w szczególności w zakresie autorskich praw osobistych i majątkowych, nie naruszają praw osób trzecich (w tym praw autorskich), a także umieszczenie w nich wizerunków, w tym wizerunków osób trzecich oraz innych elementów reprezentujących prawa osób trzecich następuje za zgodą uprawnionych, w szczególności właścicieli praw do wizerunków, a „Uczestnik Konkursu” jest uprawniony do przeniesienia na „Organizatora Konkursu” tych praw w zakresie pozwalającym na przeprowadzenie „Konkursu” zgodnie z „Regulaminem”.
 7. W „Konkursie” nie będą brały udziału „Zdjęcia Konkursowe”, które:
  1. naruszają obowiązujące przepisy prawa, w tym w tym RODO (definicja poniżej) lub krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, prawo autorskie oraz prawa ochronne do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, użytkowych lub nie są wyłącznego autorstwa „Uczestnika Konkursu”, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. lub zawierają treści faszystowskie, pornograficzne lub powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,
  2. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype, itp.,
  3. są sprzeczne z regulaminem www.facebook.com.
 8. Nadzór na prawidłowym przebiegiem „Konkursu” sprawuje wewnętrzna komisja (dalej: „Komisja”) powołana przez „Organizatora Konkursu”.
 9. Kryterium wyboru zwycięskiego „Zdjęcia Konkursowego” będą stanowiły najciekawsze, najśmieszniejsze lub najbardziej poruszające fotografie. Ocena będzie wydawana przez użytkowników portalu Facebook w postaci głosu na dane zdjęcie w danym tygodniu. Wygrywa „Zdjęcie konkursowe” z największą liczbą głosów i komentarzy użytkowników liczonych w sumie.
 10. Wyniki „Konkursu” zostaną podane do publicznej wiadomości w każdy poniedziałek, począwszy od 31.08.2020 do 16.11.2020 roku poprzez ich ogłoszenie na profilu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/BPRO/ z podaniem imienia i nazwiska „Laureata”, bądź nicku, którym „Laureat” posługuje się na portalu Facebook.

§ 5. NAGRODY

 1. W „Konkursie” zostanie przyznanych: 5 x pas dekarski skórzany B.PRO, każdy o wartości 301,35 zł (słownie trzysta jeden złotych trzydzieści pięć groszy). Dwa opakowania gwoździ, Sh114
  + paczuszka zszywek, pas dekarski tekstylny i młotek.

 2. Wydanie „Laureatowi” nagrody zostanie przesłane przesyłką kurierską w przeciągu 2 dni po ogłoszeniu wyników „Konkursu”.
 3. Nagroda w „Konkursie” podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.).
 4. „Laureat Konkursu” nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do otrzymania „Nagrody” na osoby trzecie.
 5. „Nagroda” nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy ani obrotowi handlowemu.
 6. Warunkiem przekazania „Nagrody” „Laureatowi” jest przesłanie przez „Laureata” do „Organizatora Konkursu” drogą elektroniczną nie później niż w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników „Konkursu” w wiadomości prywatnej na profilu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/BPRO/ adresu e-mail Laureata lub za pośrednictwem maila (na adres: biuro@bpro.pl), przesłanie niezbędnych danych do celów wysyłkowych i podatkowych.
 7. „Laureat” traci prawo do „Nagrody” w przypadku nieotrzymania przez „Organizatora Konkursu” informacji, o których mowa w § 5 pkt 6 powyżej lub nieprzestrzegania warunków „Regulaminu”. W każdym z wymienionych przypadków „Organizator Konkursu” powiadamia „Laureata” o fakcie utraty prawa do „Nagrody” poprzez wiadomość prywatną za pośrednictwem portalu www.facebook.com. W przypadku utraty przez „Laureata” prawa do „Nagrody”, przechodzi ona na rzecz „Organizatora Konkursu”.
 8. „Organizator Konkursu” informuje, iż przekazanie „Nagrody” jest uzależnione od poprawnego podpisania protokołu przekazania „Nagrody” w celach podatkowych.

§ 6. OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA

 1. „Uczestnik Konkursu” oświadcza, że:
  1. jest wyłącznym autorem „Zdjęcia Konkursowego” i posiada do niego pełne prawa autorskie,
  2. osobom trzecim nie przysługują żadne prawa i roszczenia do „Zdjęcia Konkursowego”,
  3. „Zdjęcia Konkursowe” nie stanowi zapożyczenia lub opracowania innego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, nr 90, poz. 613 j.t.),
  4. „Zadanie Konkursowe” nie narusza żadnych praw ochronnych w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U.2017 nr 776 t.j. z dnia 2017.04.13) Prawo własności przemysłowej,
  5. „Zdjęcia Konkursowe” nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich danych osobowych f) nie zachodzą żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić „Organizatora Konkursu” na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wykorzystania „Zdjęcia Konkursowego”.
 2. „Uczestnik Konkursu” oświadcza, że wykonanie „Zdjęcia Konkursowego” jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Regulaminu” bez konieczności składania dodatkowych odrębnych oświadczeń i jest równoznaczne ze złożeniem przez „Uczestnika Konkursu” oświadczenia i zobowiązania w następującym zakresie:
  (i) „Zdjęcia Konkursowe” jest indywidualną twórczością „Uczestnika Konkursu”,
  (ii) „Uczestnik Konkursu” dysponuje wszelkimi prawami do „Zdjęcia Konkursowego” i nie jest ono ograniczone ani obciążone prawami na rzecz osób trzecich,
  (iii) „Uczestnik Konkursu” wyraża „Organizatorowi Konkursu” zgodę na rozpowszechnianie „Zdjęcia Konkursowego” do celów związanych z „Konkursem”,
  (iv) wykorzystanie przez „Organizatora” „Zdjęcia Konkursowego” zgodnie z postanowieniami „Regulaminu” nie naruszy praw osób trzecich lub dóbr osobistych osób trzecich lub innych praw,
  (vi) „Uczestnik” akceptuje i wyraża zgodę na wykorzystanie „Zdjęcia Konkursowego” i wyraża zgodę m. in. na opublikowanie „Zdjęcia Konkursowego” na Profilu, a także wyraża zgodę na wykorzystanie „Zdjęcia Konkursowego” do ewentualnych innych potrzeb „Organizatora Konkursu”, w tym potrzeb reklamowych lub marketingowych w dowolnych mediach.
 3. „Uczestnik Konkursu” zrzeka się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem wykorzystania „Zdjęcia Konkursowego”.
 4. „Uczestnik Konkursu” wyraża zgodę na udostępnianie i rozpowszechnianie „Zadania Konkursowego” na portalach społecznościowych „Organizatora Konkursu”, na Profilu oraz ewentualnie stronach internetowych „Organizatora Konkursu”.
 5. „Uczestnik Konkursu” wyraża zgodę na wykonanie relacji fotograficznej z przekazania nagrody i udostępnienia materiału zdjęciowego do celów marketingowych marki.

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu „Konkursu” „Uczestnicy Konkursu” powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

§ 8. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych „Uczestników Konkursu” jest „Organizator Konkursu”. Przetwarzanie danych osobowych „Uczestników Konkursu” odbywa się na zasadach przewidzianych obowiązującym prawem oraz zgodnie z polityką prywatności „Organizatora Konkursu” dostępną w okresie trwania „Konkursu” na stronie https://bpro.pl/polityka-prywatnosci/.
 2. Dane osobowe „Uczestników Konkursu” przetwarzane są przez „Organizatora Konkursu” w celu przeprowadzenia „Konkursu”, przekazania Nagród oraz wykonania obowiązków „Organizatora Konkursu” wynikających z „Regulaminu” np. rozpatrzenie reklamacji, a także jeśli istnieją, innych podstawach prawnych zgodnie z polityką prywatności „Organizatora Konkursu”, o której mowa w § 8 ust. 1. 3. „Organizator Konkursu” niniejszym informuje, że dane osobowe podane (przekazane) w związku z organizacją „Konkursu” przetwarzane są:
  1. w celu udziału i przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, przekazania Nagrody, rozpatrywania reklamacji, w celach podatkowych i księgowych oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu, a w związku z tym celem (tymi celami):
   (I) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”),
   (II) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, przekazania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrywania reklamacji, do celów podatkowych i księgowych, o których mowa w Regulaminie,
   (III) odbiorcami danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz „Organizator Konkursu”, platforma społecznościowa www.facebook.com, podmioty współpracujące i świadczące usługi wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca serwera, podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu,
   (IV) dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do chwili wygaśnięcia wszelkich ewentualnych roszczeń wynikających z „Konkursu”,
   (V) przetwarzanie obejmuje: imię (imiona) i nazwisko, nick, nr telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres e-mail, przyznanie Nagrody, przekazanie Nagrody, udział w „Konkursie”, datę zgłoszenia w „Konkursie”;
  2. w celach marketingowych, a w związku z tym celem:
   (I) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej dane art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
   (II) odbiorcami danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz „Organizator Konkursu”, platforma społecznościowa www.facebook.com, podmioty współpracujące i świadczące usługi wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca serwera, podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu,
   (III) dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody,
   (IV) przetwarzanie obejmuje: imię (imiona) i nazwisko, nick, nr telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres e-mail, przyznanie Nagrody, przekazanie Nagrody, udział w „Konkursie”, datę zgłoszenia w „Konkursie”,
   (V) „Uczestnik Konkursu” nie ma obowiązku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 3. Dane osobowe „Uczestników Konkursu” podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do udziału w „Konkursie”, w szczególności w celach wskazanych w poprzednim punkcie. Dane osobowe „Uczestników Konkursu” są niezwłocznie usuwane po zakończeniu „Konkursu”, w tym wydaniu Nagród i dochowaniu obowiązków publiczno-prawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje inna podstawa ich przetwarzania, w tym obowiązek przechowywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz gdy, „Uczestnik Konkursu” w drodze odrębnego oświadczenia wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. „Uczestnikom Konkursu” przysługują prawa do:
  (I) dostępu do swoich danych osobowych,
  (II) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  (III) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  (IV) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów, na jaki była udzielona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  (V) przeniesienia danych osobowych, vi) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji praw przysługujących osobie, której dane dotyczą należy skontaktować się z „Organizatorem Konkursu”: BPRO FASTENING Sp. z o.o., Europejska 4, 05-530 Tomice, Polska, mail: biuro@bpro.pl.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2020 roku.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie www.bpro.pl, w zakładce Regulamin Promocji.
 3. Poprzez akceptację niniejszego „Regulaminu” „Uczestnik Konkursu” zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w „Konkursie”. „Uczestnik Konkursu”, który nie spełni warunków określonych w niniejszym „Regulaminie” traci prawo do otrzymania Nagrody.
 4. Naruszenie przez „Uczestników Konkursu” któregokolwiek z postanowień niniejszego „Regulaminu”, a w szczególności złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie, upoważnia „Organizatora Konkursu” do wyłączenia „Uczestnika Konkursu” z „Konkursu”.