Konkurs WBIJAM Z B.PRO

Regulamin Konkursu (dalej "Regulamin") WBIJAM Z B.PRO

REGULAMIN KONKURSU B.PRO NA FACEBOOKU Z DNIA 10.02.2023

§
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.
Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanego
dalej “Konkursem”), jest B.PRO
FASTENING Sp. z o.o., z siedzibą na ul. Słoneczna 116A, Stara Iwiczna, 05-500
Piaseczno (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3.
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator.

4.
Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia
przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo
dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5.
Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.

6.
Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez
Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7.
Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/B.PROFASTENING (zwanej
dalej “Fanpage”).

8.
Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na
temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§
2. UCZESTNICY KONKURSU

1.
Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w
rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do
czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie
Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2.
Uczestnik oświadcza, że:

a.
jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b.
zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje
do Konkursu;

c.
wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią
dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d.
zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również
regulaminu Facebooka;

e.
wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem
w Konkursie;

f.
jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3.
W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§
3. NAGRODA

1.
W Konkursie przewidziano 1 nagrodę – dla jednej z osób wyłonionych w
sposób wskazany w §6.

2.
Nagrodą jest gwoździarka Big Ben

3.
Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie
opublikowanego na portalu Facebook, na profilu https://www.facebook.com/B.PROFASTENING

4.
Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego
rodzaju.

5.
Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent
pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§
4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1.
Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post
konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod
adresem https://www.facebook.com/100064042691392/posts/608403804637704/

2.
Konkurs trwa od dnia 10.02.2023 godz. 12.00 do 28.02.2023 godz.
24.00

§
5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.
Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a.
wstawienie zdjęcia pod postem konkursowym z pokazanym stosowaniem narzędzia
B.PRO

b.
zdobycie jak największej liczby polubień zdjęcia w sposób uczciwy, kupno i
wymiany polubień dyskwalifikują uczestnika z konkursu.

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod
adresem https://www.facebook.com/B.PROFASTENING
oraz na stronie www.bpro.pl

§
6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1.
Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu
społecznościowym Facebook.

2.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne
wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3.
O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz
atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez
Uczestników Konkursu.

4.
Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni zwycięzcę.

5.
Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody
za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni
roboczych od momentu zakończenia konkursu.

6.
Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do
posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/B.PROFASTENING

7.
Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w
ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u – wiadomości
prywatnej z następującymi danymi:

a.
imię i nazwisko

b.
adres korespondencyjny

c.
numer telefonu

d.
adres mailowy

8.
Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie
dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje
utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

9.
Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 30 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa
w ust. 6.

10.
Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora jako przesyłka na adres
wskazany przez Uczestnika.

§
7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych
Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny
leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał
prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub
nieaktualne.

2.
Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych
przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem
działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie
obowiązujących.

3.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem
Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a)
zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym
na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w
warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b)
podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z
zasadami Facebooka;

c)
podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka
kont/profili osób trzecich;

d)
ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e)
tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

f) nie posiadają prawa do zamieszczonego zdjęcia

g) pozyskują głosy w sposób niedozwolony ( kupno i wymiany polubieni
dyskwalifikują uczestnika z konkursu.

4.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu
łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy
Facebook.

5.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie
strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

6. Udział w konkursie i zamieszczenie zdjęć jest jednoznaczne z
przekazaniem praw do użytkowania zdjęcia przez B.Pro w ramach profilu
facebokowego.

§
8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora
wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu.

2.
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko
przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym
Uczestnikom.

3.
Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz
usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie
uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym
Facebook.

4.
W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w
Konkursie.

§
9. PRAWA AUTORSKIE

1.
Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi.
Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez
Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest
naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w
szczególności:

a)
kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub
rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także
poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b)
korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie
obowiązującymi przepisami.

§
10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1.
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy
winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w
terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2.
Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3.
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika
oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4.
Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora

5.
Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.02.2023 i obowiązuje do 30.12.023

2.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3.
Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.