Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych B.PRO Fastening
z siedzibą Tomice, 05-532 Baniocha, ul. Europejska 4

Na podstawie przeprowadzonych analiz Administrator ma obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych i jest nim Pani Wioletta Ślufirska która zajmuje się sprawami ochrony danych osobowych. Kontakt jest możliwy pod nr telefonu 22 244 17 09, poprzez e-mail daneosobowe@bpro.pl ; jak również listownie i osobiście pod adresem Administratora danych Tomice, 05-532 Baniocha; ul. Europejska 4.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe zwykłe w następujących kategoriach i celu, na podstawie:
  • Jeśli jest Pan/Pani PRACOWNIKIEM B.PRO Fastening to dane osobowe zwykłe są gromadzone w celu obsługi procesu zatrudnienia pracowników B.PRO Fastening, spraw pracowniczych oraz archiwizacji dokumentów dotyczących zatrudnienia.
  • Jeśli jest Pan/Pani PRACOWNIKIEM KONTRAHENTA B.PRO Fastening dane osobowe zwykłe; dane te są gromadzone w celu realizacji procesu ofertowania, zawierania umów i zamówień oraz realizacji kontraktów serwisowych tzw. usług.
  • Jeśli jest Pan/Pani KONSUMENTEM dane osobowe zwykłe dotyczące danych konsumentów, osób fizycznych; dane te są zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji oraz w sporadycznych przypadkach realizacji zamówień dla osób fizycznych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących rodzaju realizowanej usługi.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub została na to wyrażona Pani/Pana zgoda.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania ( jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, listownie na adres: B.PRO Fastening z siedzibą Tomice, 05-532 Baniocha; ul. Europejska 4. lub e-mailowo na adres: daneosobowe@bpro.pl
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Bliższe informacje znajdują się na naszej stronie Internetowej oraz w siedzibie B.PRO Fastening.